Ograniczona gwarancja BUERK MOBATIME na urządzenia do rejestracji czasu pracy SEIKO

SEIKO has set standards for product quality and reliability since years. BUERK Mobatime Germany (in this document called BMT) as the sole importer and official EU-representative of the SEIKO Time & Attendance product range is honoring this reliability now by offering a 4 year limited warranty – starting May 1st, 2018 – on ALL SEIKO PRECISION T&A machines (QR-395, Z-120, TP-50, TP-6) that are being purchased from BUERK Mobatime GmbH in Germany or through our official distributors and resellers.

Rozszerzone usługi gwarancyjne

Niniejsza ograniczona gwarancja BMT na sprzęt daje Państwu, jako klientowi, wyraźnie ograniczone prawa gwarancyjne od BMT, importera, na urządzenia rejestrujące czas pracy SEIKO. Gwarancja ta zapewnia Państwu łączny okres ograniczonej gwarancji wynoszący 4 lata od daty zakupu lub rozpoczęcia leasingu urządzenia rejestrującego czas pracy.

Ogólne warunki gwarancji

W przeciwieństwie do ustawowego roszczenia z tytułu rękojmi i odpowiedzialności za wady zakres dobrowolnego przyrzeczenia gwarancyjnego może być ograniczony. Dlatego mówi się o “ograniczonej gwarancji”, chociaż klient w rzeczywistości korzysta z dodatkowych zobowiązań jakościowych i gwarancyjnych.

Niniejsza ograniczona gwarancja BMT przyznaje Państwu, klientowi końcowemu / użytkownikowi, określone prawa gwarancyjne ze strony importera BMT w UE. Jeśli z BMT zawarto inną umowę, inne prawa ustawowe nie mogą zostać wyłączone, ograniczone lub zawieszone przez niniejszą ograniczoną gwarancję BMT.

Niniejsza ograniczona gwarancja BMT obowiązuje wyłącznie dla produktów sprzętowych rejestracji czasu pracy marki SEIKO. Termin “produkt sprzętowy SEIKO” jest ograniczony do komponentów sprzętowych i wymaganego oprogramowania sprzętowego. Systemy oprogramowania i produkty innych producentów są wyłączone z niniejszej gwarancji.

W zakresie dozwolonym przez prawo BMT gwarantuje naprawę, wymianę lub zwrot kosztów wybranego przez BMT produktu sprzętowego SEIKO, który w okresie obowiązywania ograniczonej gwarancji wykazuje wady materiałowe lub wykonawcze. Jeśli użytkownik jest użytkownikiem końcowym, BMT poinformuje go również w okresie gwarancji o ewentualnej wadzie produktu sprzętowego BMT. Zobowiązanie BMT w ramach niniejszej ograniczonej gwarancji do naprawy, wymiany lub zwrotu pieniędzy za produkt sprzętowy z wadami materiałowymi lub wykonawczymi, według własnego uznania, wygasa po upływie odpowiedniego okresu gwarancji.

Okres gwarancji rozpoczyna się w momencie zakupu lub dzierżawy produktu od BMT lub od dnia, w którym BMT lub autoryzowany przez BMT dostawca usług zakończył instalację. Datowany dowód sprzedaży lub dostawy z datą zakupu lub dzierżawy produktu sprzętowego SEIKO jest dowodem daty zakupu lub dzierżawy, o ile BMT lub autoryzowany sprzedawca nie poinformuje Cię pisemnie inaczej. Zazwyczaj należy przedstawić ten dowód zakupu lub leasingu, aby otrzymać serwis gwarancyjny.

Niektóre stany lub kraje nie zezwalają na poniższe wyłączenia lub ograniczenia, dlatego te stwierdzenia mogą mieć ograniczone zastosowanie w konkretnym przypadku.

Niniejsza ograniczona gwarancja BMT obowiązuje we wszystkich krajach i może być egzekwowana w każdym kraju lub regionie, w którym BMT lub jej autoryzowani dostawcy usług serwisowych oferują usługę gwarancyjną dla tego samego numeru modelu produktu, z zastrzeżeniem warunków określonych w niniejszej ograniczonej gwarancji BMT. Niniejsza ograniczona gwarancja BMT podlega wszystkim obowiązującym krajowym prawom i przepisom eksportowym i importowym. Zgodnie z niniejszą ograniczoną gwarancją BMT, produkty sprzętowe SEIKO zakupione w jednym kraju lub regionie mogą zostać przeniesione do innego kraju lub regionu, w którym BMT lub jego autoryzowani dostawcy usług serwisowych oferują serwis gwarancyjny dla tych samych numerów modeli produktów. Warunki gwarancji, dostępność serwisu i czas reakcji serwisu mogą się różnić w zależności od kraju lub regionu.

Czas reakcji standardowego serwisu gwarancyjnego może ulec zmianie ze względu na dostępność lokalnych części. Jeśli części nie są dostępne, partner serwisowy autoryzowany przez BMT może udzielić szczegółowych informacji. BMT nie zmieni kształtu, dopasowania lub funkcji tego produktu sprzętowego SEIKO, aby działał w kraju, w którym nie powinien działać. BMT nie ponosi odpowiedzialności za taryfy lub opłaty, które mogą być poniesione podczas transferu produktów. Transfer produktów może być objęty i podlegać wszystkim obowiązującym prawom eksportowym i importowym, przepisom i kontrolom różnych rządów.

Użytkownik ma prawo do serwisu gwarancyjnego sprzętu komputerowego zgodnie z warunkami niniejszego dokumentu, jeśli w okresie obowiązywania ograniczonej gwarancji konieczna jest naprawa produktu sprzętowego SEIKO, ponieważ wystąpiła wada materiałowa i wada przetwarzania. BMT według własnego uznania naprawi lub wymieni każdy komponent lub produkt sprzętowy, który w okresie ograniczonej gwarancji okazał się wadliwy pod względem materiału lub wykonania, pod warunkiem, że klient końcowy / użytkownik dostarczy dowód wystąpienia błędu w uzgodnionym okresie gwarancyjnym. Okres ograniczonej gwarancji.

Jeśli nie podano inaczej i w zakresie dozwolonym przez prawo, nowe produkty okuć SEIKO mogą być produkowane z nowych materiałów lub nowych i używanych materiałów, które odpowiadają nowym funkcjom pod względem wydajności i niezawodności. Zgodnie z miejscowym prawem (a) okucia BMT oddane do naprawy mogą być zamiast naprawy zastąpione odnowionymi okuciami BMT tego samego typu oraz (b) do naprawy okuć BMT mogą być użyte odnowione części. (c) Wymienione lub naprawione produkty sprzętowe BMT odpowiadają pod względem wydajności i niezawodności produktom oryginalnym, które nie są już produkowane. O ile prawo wyraźnie nie stanowi inaczej, pierwotny okres gwarancji również w przypadku naprawy lub wymiany pozostaje niezmieniony i nie rozpoczyna się na nowo.

Wszystkie komponenty lub produkty sprzętowe usunięte w ramach niniejszej ograniczonej gwarancji BMT stają się własnością BMT, chyba że obowiązujące prawo lokalne stanowi inaczej. W mało prawdopodobnym przypadku, gdy Państwa produkt sprzętowy SEIKO posiada powtarzające się błędy lub BMT stwierdzi, że urządzenie nie może zostać naprawione lub wymienione, BMT może, według własnego uznania, zaoferować Państwu (a) wybraną przez BMT jednostkę zastępczą o takich samych lub funkcjonalnie równoważnych parametrach lub (b) przyznać Państwu zwrot lub kredyt na cenę zakupu lub opłat leasingowych (minus odsetki) zamiast wymiany. O ile jest to dozwolone przez lokalne prawo, jest to wyłączne roszczenie prawne w odniesieniu do takich wadliwych produktów.

Wyłączenia

BMT nie gwarantuje, że eksploatacja tego produktu okuć SEIKO będzie zawsze możliwa bez zakłóceń lub błędów. BMT nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi przez klienta końcowego / użytkownika.

Niniejsza ograniczona gwarancja BMT nie dotyczy części zużywalnych lub eksploatacyjnych, z wyjątkiem akcesoriów do drukowania SEIKO i niektórych baterii wielokrotnego ładowania. Nie dotyczy ona również produktów sprzętowych, z których usunięto numer seryjny lub które zostały uszkodzone:

  • w wyniku wypadku, niewłaściwego użycia, rozlania cieczy, nadużycia, zanieczyszczenia, niewłaściwej lub niedostatecznej konserwacji lub kalibracji lub innych przyczyn zewnętrznych;
  • poprzez działanie wykraczające poza parametry użytkowe podane w dokumentacji użytkownika dołączonej do produktu sprzętowego SEIKO;
  • poprzez oprogramowanie, interfejsy, części lub akcesoria, które nie są dostarczane przez BMT;
  • z powodu niewłaściwego przygotowania miejsca, konserwacji lub warunków środowiskowych, które nie spełniają specyfikacji miejsca pracy BMT;
  • Viruses, infections, worms or similar malicious code that was not introduced by BMT;
  • z powodu utraty lub uszkodzenia podczas transportu;
  • poprzez modyfikację lub serwisowanie przez osobę inną niż BMT lub usługodawca upoważniony przez BMT; lub
  • przez niewłaściwy montaż części BMT lub części dopuszczonych przez BMT, które mogą być wymienione przez użytkownika końcowego, o ile są one dostępne dla Państwa produktu okuć SEIKO w kraju lub regionie serwisowym.